1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Executive)
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • น้ำเสียงไพเราะ มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการติดต่อสื่อสารดี
 • เป็นผู้รักความก้าวหน้า ขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (Sales Administrator)
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • น้ำเสียงเพราะ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น
 • ขยัน อดทน สามารถแก้ใขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ และแม่นยำ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
   
3. หัวหน้าฝ่ายขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Supervisor Call Center)
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท  ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายและการตลาด หรือด้านการบริหารโครงการในรูปแบบ Call Center อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ      
 • เป็นผู้นำที่มีคุณภาพและสร้างทัศนคติการทำงานเป็นทีมให้กับทีมงานขาย
 • มีทักษะการนำเสนอเพื่อการขาย และลงมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมขายประสบความสำเร็จในยอดขายที่กำหนดไว้
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี